حروف صدادار و بی صدا

صامت و مصوت در انگلیسی چیست؟ (به زبان ساده)

همه آوا ها در زبان می توانند به دو گروه تقسیم شوند. این دو گروه به عنوان حرف صدادار یا vowel ها و حروف بی صدا یا consonant ها معروف هستند. حرف صدادار، یک آوا است که از طریق باز شدن تارهای صوتی با یک ویبره یا لرزی در آن ها ایجاد می شود اما اصطکاکی در این تار های صوتی رخ نمی دهد. حرف بی صدا یک آوای پایه است که در آن حداقل مقداری از تنفس حبس می شود. بنابراین تفاوت اصلی بین حروف صدادار و بی صدا بین تولید صدا است؛ حرف صدادار با تار صوتی باز تولید می شود، در حالی که حرف بی صدا با بستن کامل تارهای صوتی یا بستن بخشی از آن ایجاد می گردد.

 

حرف صدادار (مصوت یا Vowel) چیست؟

همان طور که بالاتر هم گفتیم، حروف صدادار با تار های باز صوتی تولید می گردند. بنابراین زبان دندان، لب ها و سقف دهان را هنگام تولید صدا لمس نمی کند. بسیار مهم است که تشخیص دهیم مفهوم حرف صدادار می تواند هم به آواهای صدادار و هم به حروف صدادار در الفبای زبان ارجاع داده شود.

پنج حرف صدادار در الفبا وجود دارد؛ a, e, i, o و u. گاهی اوقات حرف y همچنین به عنوان یک حرف صدادار در نظر گرفته می شود )مثلا: cry, fly). تقریبا بیست حرف صدادار در زبان انگلیسی وجود دارد که این پنج تا جزء حروف صداداری هستند که این آوا ها را نشان می دهند. مثلا کلماتی مثل گربه یا cat (/kat/)، heart (/hɑːt/)، hate (/heɪt/)، all (/ɔːl/) و said /sɛd/ را در نظر بگیرید. همه این کلمات شامل حرف صدادار a هستند اما صدای حرف صدادار در هر کلمه متفاوت است. صدای یکسانی می تواند از طریق چند حرف ایجاد شود. مثلا دقت کنید که چگونه صدای /eɪ/ از طریق کلمات مختلف در کلماتی مثل؛ weigh (/weɪ/), clay (/kleɪ/), bake (/beɪk), and opaque (/ə(ʊ)ˈpeɪk/). نشان داده می شود.

Difference Between Vowels and Consonants

حرف بی صدا (صامت یا Constant) چیست؟

حرف بی صدا یک آوای گفتاری پایه است که برای تولید، مقداری یا کل تارهای صوتی بسته می شوند. از آن جایی که تارهای صوتی به طور کامل باز نمی شوند، صدا از طریق دندان، زبان، لب ها یا انقباض تارهای صوتی در نقطه ای خاص ایجاد می گردد.

مفهوم حرف بی صدا همچنین به حروف و صدا برمی گردد. همه حروف در الفبای زبان انگلیسی، جدا از ۵ حرف صدادار، بی صدا هستند. بنابراین ۲۱ حرف بی صدا در الفبا وجود دارد، و ۲۴ آوای بی صدا هم وجود دارند.

حروف بی صدا را می توان به دو دسته بندی اصلی تقسیم کرد: صامت بی صدا و صامت با صدا. صامت با صدا از لرزش تار های صوتی در حنجره استفاده می کند اما در صامت بی صدا این گونه نیست. از طریق قرار دادن انگشت روی گلو و احساس لرزش می توانید متوجه این دو دسته بندی بشوید.

تفاوت تعریف بین حروف بی صدا و صدادار

 • حروف صدادار آوای پایه ای هستند که با تار صوتی باز ایجاد می شوند.
 • حروف بی صدا آواهای پایه ای هستند که از طریق بسته شدن بخشی از تارهای صوتی یا بسته شدن کامل ایجاد می گردند.

تولید صدا

 • حرف صدادار از طریق دندان، زبان یا دهان توزیع نمی شود، زیرا تار صوتی کاملا باز است.
 • حرف بی صدا از طریق دندان، زبان، لب ها و … توزیع می گردد. زیرا تار صوتی کامل باز نیست.

تعداد حروف

 • ۵ حروف صدادار داریم.
 • ۲۱ حروف بی صدا داریم.

تعداد صدا ها

 • ۲۰ آوای صدادار در زبان انگلیسی وجود دارد.
 • ۲۴ آوای بی صدا در زبان انگلیسی وجود دارد.

هجا یا syllable

 • حروف صدادار پایه و اساس یک هجا هستند.
 • حروف بی صدا با یک حرف صدادار یک هجا را تشکیل می دهند.

حروف صدادار و بی صدا

انواع حروف صدادار

۱-حروف صدادار کوتاه

این ها حروف صداداری هستند که با یک نفس کوتاه تولید می شوند. این ها سمبل های رایجی برای حروف صدادار کوتاه هستند.

 • æ (صدا) – pass, back, have, had, contact
 • ɛ (صدا) – every, ever, never, necessary, end
 • ʌ (صدا) – cup, flood, love, come, thumb
 • ʊ (صدا) – book, foot, woman, full, would
 • ɒ (صدا) – of, often, office, squat, offer
 • ə (صدا) – mother, stuff, ago, action, never

۲-حروف صدادار بلند

حروف صداداری که تلفظ شان شبیه به نامشان است. در این قسمت سمبل های رایج را برای حروف صدادار بلند به شما معرفی می کنیم:

 • i: (صدا) – be, need, feel, she, free
 • ɜ: (صدا) – her, word, turn, world, girl
 • ɔ: (صدا) – your, more, also, small, sure
 • u: (صدا) – new, too, value, school, you
 • ɑ: (صدا) – ask, party, father, star, bar

۳-مصوت مرکب

این ها صدا هایی هستند که از طریق ترکیب دو حرف صدادار تولید می شوند. سمبل های رایجی از مصوت های مرکب را در این قسمت می بینید:

 • ɪə (صدا) – here, period, idea, career, clear
 • eə (صدا) – care, share, where, there, hair
 • eɪ (صدا) – later, eight, day, play, age
 • ɔɪ (صدا) – voice, enjoy, join, boy, choice
 • aɪ (صدا) – life, buy, why, guy, high, five
 • oʊ (صدا) – open, only, follow, home, hold
 • aʊ (صدا) – town, house, allow, now, how

انواع حروف بی صدا

۱-انسدادی یا Plosive

این ها حروف بی صدایی هستند که از طریق مسدود کردن با دندان، دهان، لب ها، یا سقف دهان و آزاد کردن هوا بعد از آن ایجاد می گردند. در این قسمت سمبل های رایج از آن ها را مشاهده می کنید:

 • p (صدا) – happen, program, keep, play, pay
 • b (صدا) – but, before, best, maybe, job
 • t (صدا) – take, tell, time, study, talk
 • d (صدا) – day, idea, decide, friend, do
 • k (صدا) – can, require, think, take, school
 • g (صدا) – give, go, group, agree, good

۲-سایشی یا fricative

این ها حروف بی صدایی هستند که صدا از طریق مسدود کردن جریان هوایی که عاملی برای سایش و اصطکاک هنگام تولید صدا است، ایجاد می گردد. ای نها سمبل های رایجی از حروف سایشی هستند .

 • f (صدا) – from, phone, self, fact, family
 • v (صدا) – move, value, live, provide, even
 • θ (صدا) – thing, month, thank, health, truth
 • ð (صدا) – with, smooth, brother, they, then
 • z (صدا) – these, reason, those, zone, citizen
 • ʃ (صدا) – push, show, sure, wish, finish
 • ʒ (صدا) – decision, pleasure, television, vision, version
 • h (صدا) – whole, help, perhaps, who, hello

حروف صدادار و بی صدا

۳-وابسته به بینی یا Nasal

این ها حروف بی صدایی هستند که از طریق پایین آوردن کام نرم و تولید صدا از طریق بینی ایجاد می گردد. در این قسمت سمبل های رایج nasal را می بینید:

 • m (صدا) – man, summer, more, million, come
 • n (صدا) – not, know, into, number, woman
 • ŋ (صدا) – thank, think, feeling, thing, song

۴-ادغامی یا Affricate

این ها حروف بی صدایی هستند که هنگام شروع به عنوان یک انسدادی و در انتها به عنوان سایشی تولید می شوند. سمبل های رایج آن ها شامل موارد زیر است:

 • ʈʃ (صدا) – church, century, culture, change, challenge
 • dʒ (صدا) – job, join, general, energy, huge

۵-ناسوده یا approximant

این ها حروف بی صدایی هستند که بدون اصطکاک بوده و شبیه به حروف صدادار هستند. رایج ترین سمبل های آن ها شامل موارد زیر است:

 • r (صدا) – carry, program, very, ring, road
 • j (صدا) – unit, beyond, argue, during, usually
 • w (صدا) – where, world, wait, require, we
 • l (صدا) – leave, last, look, control, people

سختی یاد گرفتن زبان انگلیسی

اما این صداها می توانند هنگام قرار گرفتن بر اساس حرف صدادار و یا ترکیبشان با حرف بی صدا با یکدیگر متفاوت باشند. و گاهی اوقات این تفاوت ظاهری هم نیست. در نتیجه همین امر یادگیری زبان انگلیسی را سخت تر می کند.

کلمات خاصی وجود دارند که ممکن است شبیه به هم باشند، اما باز به گونه ای متفاوت ادا شوند. زیرا کلمات با املای یکسان به معنی تولید آوی یکسان نیست.

مثلا، کلمات شبیه به هم مثل “tear” (اشک) و “tear” (پاره کردن) با وجود املای یکسان، تلفظ های متفاوتی دارند.

یک نمونه دیگر، کلماتی مثل “stair” و “star” است. آن ها املاهای متفاوت اما تلفظ های یکسان دارند.

استاندارد بین المللی فونتیک الفبا (IPA)

زبان شناسان در کل دنیا این مشکل را نه تنها در زبان انگلیسی، بلکه در یادگیری دیگر زبان ها هم پیدا کرده اند. به همین دلیل استاندارد بین المللی فونتیک زبان را در قرن ۱۹ ام در اختیار افراد قرار دادند.

IPA مجموعه ای از سمبل های واحد است که یک صدای تولید شده در یک حرف را نشان می دهد. این سمبل ها هم اکنون در دیکشنری های مختلف و کتاب های تلفظ زبان انگلیسی وجود دارند و تلفظ افرادی که زبان انگلیسی یاد می گیرند را هدایت می کنند.

دانستن سمبل های رایج استفاده شده IPA برای انگلیسی زبانان مزایای زیادی در یادگیری زبان انگلیسی دارد. در این قسمت سمبل هایی را به شما معرفی می کنیم که باید با آن ها آشنایی پیدا کنید.

3.3 3 رای ها
امتیازدهی به مقاله

دوره‌های آموزش زبان انگلیسی

مطالب مشابه با آنچه مطالعه کردید

نظرات شما درباره این مطلب

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
بازگشت
مشاوره در واتساپ
کانال تلگرام
پیج اینستاگرام