وبلاگ انگلیش‌بای‌رُز

تفاوت‌های over و above
آموزش گرامر انگلیسی

آشنایی با تفاوت‌های sound و voice

لغات voice و sound در زبان انگلیسی چه نقشی دارند؟ از نحوه استفاده از آن‌ها در جملات انگلیسی آگاهی دارید؟ تفاوت‌های میان sound و voice

آموزش گرامر زبان انگلیسی
آموزش گرامر انگلیسی

پسوندها و نقش آن‌ها در جملات انگلیسی

آیا مایل به یادگیری و آموزش گرامر پسوند‌ها در زبان انگلیسی هستید؟ آیا با پسوندها و نحوه کاربرد آن‌ها در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ ما

جمله با going to
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر بیان جمله با going to

آیا بیان جمله با going to در زبان انگلیسی را می‌دانید؟ آیا آیا با حالات و کاربردهای آن در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ ما در

فعل در زبان انگلیسی
آموزش گرامر انگلیسی

آشنایی با فعل و انواع آن در زبان انگلیسی

آیا با اجزاء جملات در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا مفهوم و کاربرد فعل در زبان انگلیسی را می‌دانید؟ ما در بخش از سایت آموزشی

جملات توصیفی و غیر توصیفی
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر جملات توصیفی و غیر توصیفی

آیا با  جملات پیرو موصولی آشنا هستید؟ آیا از ساختار آن‌ها در گرامر زبان انگلیسی و نحوه کاربرد آن‌ها در جملات آشنا نیستید؟ در این

جنسیت و شمار در انگلیسی
آموزش گرامر انگلیسی

آموزش گرامر جنسیت و شمار در زبان انگلیسی

آیا با  جنسیت و شمار ضمیر در زبان انگلیسی آشنا هستید؟ آیا جنسیت در ضمایر را می‌شناسید؟ ما در بخش آموزش گرامر از سایت انگلیش‌